Spiritual Books To Learn From, and Attain Ethical Moral Values

Subscribe

Newsletter

Sign In

My Account

Cart

Inyigisho yo k’umusozi – Urufunguruzo rw’ubuzima bw’impwemu bwuzuye

Ubutumwa bw'ukuri

 0,00

Includes 7% reduced VAT
Available immediately, delivery time 3-5 workdays **

Product Information

Inyigisho yo k’umusozi – Urufunguruzo rw’ubuzima bw’impwemu bwuzuye

Kristo aravuga (Vyakuwe mugitabo « Iri n’ijambo ryanje »):
Inyigisho yo k’umusozi n’inzira Y’Impwemu ishikana k’umutima w’Imana, k’ugutungana. Nyoborera abanje k’ukumenya ukuri.

«Hahirwa aboro mu mutima kuko ubwami
bwo mw’ijuru ari ubwabo.»
Ijambo «aboro» ntirisigura ubukene bw’ivy’isi. Sibwo buzana uguhimbarwa muri mpwemu, ahubwo ni ukwiyegurira Imana aho umuntu akora ubugombe bwayo. Niwe mutunzi mu mpwemu.
Ijambo «aboro» risigura abantu batarondera
kwirundanirizako no kwegeranya ivy’isi…
Ubutunzi bw’abo bw’impwemu ni ubuzima mu
mana, kubw’Imana no kubwa bagenzi babo.
Bagendera ibwirizwa «Senga kandi kora».

«Hahirwa abatuntuye, kukw’aribo bazokwirurwa.»
Ugutuntura kw’umuntu ntigukomoka ku
Mana…

Inyigisho yo k’umusozi – Urufunguruzo rw’ubuzima bw’impwemu bwuzuye
 0,00