• Don't Let Go! - Tigrinya
  • Don't Let Go! - Tigrinya
  • Don't Let Go! - Tigrinya
  • Don't Let Go! - Tigrinya

Don't Let Go! - Tigrinya

A small gift for you


Free *

Don't Let Go! - Tigrinya

ISBN

article number: G328ty

28 pages

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **

Product information

Don't Let Go! - Tigrinya

“ሸለል አይትበል ! አጆካ !” እዚአተን ሰለስተ ቃላት አብ ውሽጢ ልብና ዝዝረባ እየን።ንሰባት አብ ዝለዓለ ሓይሊ አብ ውሽጥና ዝነብር ዝአምኑ ፡አዝዩ ዕሙቅ ዝበለ ትርጉም አለወን።እዚ አብ ውሽጥና ዝነብር ሓይሊ ድማ ሕይሊን ሓገዝን ደገፍን ብምልአት ይልግሰልና።
ሸለል አይትበል አጆካ ማልት ድማ ንእቲ ሓደ አብ ውሽጥካ፡አብ ውሽጢ ኩላትና ዝነብር ነጻ መንፍስ ናይ ፍቅሪ አጥቢቅና ምሓዝ ማለት እዩ።
”ሸለል አይትበል ! አጆካ !” ናብኡ አብ ጽምው ዝበለ ክፍሊ አቲውካ ጸልይ፡ናብኡ አብ ግዜ ሽግር ጸልይ ከምኡ ድማ ምጥርጣር አብ ዘጨንቀካ ግዜ።

|”ሸለል አይትበል !አጆካ!” ንእቲ ውሽጣዊ ሚዛንነት፡ህድአትን ቅሳነትን ክንረክብ ይሕግዘና፤በዚ ድማ እግዚአብሄር ኩሉግዜ ህያው ከምዝኰነ ክንምኰሮን ክንፈልጦን ዕድል ንረክብ።

Don't Let Go! - Tigrinya

A small gift for you


Free *

Don't Let Go! - Tigrinya

article number: G328ty

28 pages

ready for shipment, delivery time
3-5 workdays **